fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A.
Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@ecowipes.com.pl

A. Pana/Pani dane przetwarzane będą dla celów:

Prowadzenia z nami konwersacji i udzielenia Państwu informacji którymi są Państwo zainteresowani w związku z odwiedzeniem strony www.earthchangers.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679, dalej : RODO). W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, jakim jest promowanie proekologicznych postaw wśród osób społeczeństwa.XX przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

B. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym wsparcie dla udostępnianego serwisu internetowego.

Konwersacja prowadzona będzie z wykorzystaniem serwisu Facebook, który w tym przypadku jest odrębnym Administratorem. O zasadach przetwarzania danych przez Facebook zostaliście albo zostaniecie Państwo poinformowani przez ten podmiot, wyrażając zgodę na założenie konta w tym serwisie.

C. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy
od daty wysłania zapytania.
D. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują
Wam następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania o ile zajdą warunki przewidziane w art. 18 RODO.

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, macie prawo do złożenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania z tym, że musi to być uzasadnione Państwa szczególną sytuacją.

Wszystkie Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail: rodo@ecowipes.com.pl lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

E. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak podania danych osobowych spowoduje, iż nie będziemy mogli prowadzić z Państwem konwersacji oraz udzielić odpowiedzi na zadanie pytania.
F. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, o ile uznacie Państwo, że mogło dojść do naruszenia Waszych praw w związku z przetwarzaniem.
G. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
H. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.